การใช้งานสรุปเนื้อหารายวิชา

 

1. เข้าสู่เนื้อหาวิชา โดยใช้เมาร์ คลิกที่ข้อความ เนื้่อหาวิชา

2. เมื่อเข้าสู่เนื้่อหาวิชา ดังรูป

 

 

3. ใช้เมาร์เลื่อนหน้าจอไปยังข้อ 4 บทเรียน

 

 

4. เลือกบทเรียนที่ต้องการโดย คลิกด้วยเมาร์

5. กลับสู่หน้าจอหลักโดยการกดปุ่ม Back บน Internet Explorer