คำถามท้ายบทที่ 8  

 

 

1.ท่านคิดว่าทำไมต้องมีการใช้ประโยชน์จากของเหลือ

และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมต่างๆ

answer key

 

2. ให้ยกตัวอย่างจากการใช้ประโยชน์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมต่างๆ มา 2 ประเภท

 

answer key

 

homeback to lesson next question