คำถามท้ายบทที่ 6   

 

 

1. ความหมายของคุณภาพ และปัจจัยคุณภาพคืออะไร

และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

answer key

2. คุณภาพแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

answer key

3. สิ่งที่ผู้ซื้อตัดสินใจว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับในผลิตภัณฑ์คืออะไร

answer key

4. สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับได้แก่อะไรบ้าง

answer key

5. ทำไมจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพ และจุดประสงค์ของการควบคุมคุณภาพคืออะไร

answer key

6. การวัดค่าคุณภาพมีกี่วิธี อะไรบ้าง   

answer key

 

homeback to lessonnext question