คำถามท้ายบทที่ 4

 

 

1. ปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิตทางการเกษตร

answer key

2. ท่านคิดว่าการเกษตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรอย่างไร

 

answer key

 

home back to lessonnext question