คำถามท้ายบทที่ 3

 

1. วัตถุดิบของอุตสาหกรรมเกษตรมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

answer key

2. ให้ยกตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร และบอกประโยชน์ของวัตถุดิบนั้นๆ

answer key

 

homeback to lessonnext question