คำถามท้ายบทที่ 1

 

 

1. ให้อธิบายความเป็นมาของอุตสาหกรรมเกษตร

answer key

2. ความหมายของอุตสาหกรรมเกษตร คืออะไร

answer key

3. ผลที่ได้จากอุตสาหกรรมเกษตรประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

answer key

4. องค์ประกอบของอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

answer key

5. ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร คืออะไร

answer key

 

homeback to lesson next question