สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

Introduction to Agro-Industry

 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน
ขณะเดียวกัน ปัจจุบันการแข่งขันทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
อุตสาหกรรมเกษตรจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม
เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตผลเกษตร
สามารถส่งออกขายทำรายได้ให้กับประชากรและประเทศเป็นจำนวนมหาศาล
ก่อนอื่น จึงควรทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นเสียก่อน
คณะผู้จัดทำได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
วิชา 054111 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
จัดแบ่งเป็นบทเรียนตามเนื้อหา ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง บทที่ 9
เพื่อผู้ที่สนใจสามารถเลือกศึกษา ได้ตามที่ต้องการ


ส่งคำแนะนำได้ที่ คณะผู้จัดทำ

 


เลือกบทเรียนที่ต้องการ

 

 

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 หลักการดำเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร

บทที่ 3 วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร

บทที่ 4 ความสัมพันธ์ของภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตร

บทที่ 5 การเสื่อมเสียและการปฎิบัติการที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยว

บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

บทที่ 9 อุตสาหกรรมเกษตรกับสิ่งแวดล้อม

 

/

ทดลองความรู้

ประลองความสามารถ

คำถามท้ายบทที่ 1

คำถามท้ายบทที่ 2

คำถามท้ายบทที่ 3

คำถามท้ายบทที่ 4

คำถามท้ายบทที่ 5

คำถามท้ายบทที่ 6

คำถามท้ายบทที่ 7

คำถามท้ายบทที่ 8

คำถามท้ายบทที่ 9

 

take a break

with...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

Kasetsart University / Rice Product / Charpa Journal / Agriculture ProcessingI

Agriculture ProcessingII /Google /The Golden Jubilee Network / Product Standard

 

จัดทำโดย

น.ส.อัญไพลิน สังค์เดช
น.ส. บงกช ศรีบุรีรักษ์
น.ส. สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
น.ส. วรัชญา เอกปริญญารักษ์
น.ส. อารียา โพธิ์งามวงศ์


ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์Go to top

Wed, 06-Oct-2004 13:33