เฉลยข้อ 1

 

จำเป็นต้องมีการใช้ประโยชน์จากของเหลือและผลพลอยได้

ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะ

ของเหลือและผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นในโรงงานมีปริมาณมาก

ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เสียผลประโยชน์ไปมาก

ของเหลือผลพลอยได้บางอย่างสามารถนำมาแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ได้อีก ซึ่งจำทำรายได้ให้กับอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก

อีกทั้งถ้าเราทิ้งของเสียและผลพลอยได้กันทุกโรงงาน

จะทำให้เกิดขยะจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม