เฉลยข้อ 2

 

เพราะเป็นการแสดงถึงความต้องการและความนิยมในผลิตภัณฑ์นั้น

ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่ต้องการของตลาด

และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งในด้านคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

สามารถครองตลาดเอาไว้ได

วมทั้งทำให้เกิดผลกำไรแก่องค์กร