เฉลยข้อ 1

 

หลักการของการผลิตระบบอุตสาหกรรมเกษตรนี้

คือกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักรกลส่งวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตผลเกษตรจำนวนมาก

ผ่านเข้าไปยังเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแปรรูปต่างๆ

ซึ่งทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์

(Mass production) ตามลำดับอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน

ของการผลิต (Unit operation) จนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายออกมา