เฉลยข้อ 6

 

การวัดค่าคุณภาพมี 2 วิธี ได้แก่

1. การวัดค่าทางตรง เป็นการวัดค่าที่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์

สามารถทราบผลการวัดค่าได้จากเครื่องมืออุปกรณ์

การวัดค่าทางตรงมี 3 วิธี คือ

- วิธีทางกายภาพ

- วิธีทางเคมี

- วิธีทางจุลินทรีย์

 

2. การวัดค่าทางอ้อม

เป็นการวัดค่าโดยใช้สิ่งมีชีวิตเป็นเครื่องมือ

ไม่สามารถทราบผลได้โดยตรง ต้องใช้การประเมินค่า

ดังนั้นจึงใช้วิธีทางสถิติเข้ามาช่วยเพื่อขจัดความคลาดเคลื่อน

- การประเมินค่าทางประสาทสัมผัส

- การทดสอบทางชีวภาพ