เฉลยข้อ 5

 

การควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ

เนื่องจากผู้บริโภคย่อมต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน

ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมา

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จุดประสงค์ของการควบคุมคุณภาพได้แก่

1.เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ตลาดต้องการ

และอยู่ในขอบเขตกฎหมาย

2. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอไป

3. เพื่อให้ต้นทุนการผลิตมีราคาพอสมควรที่จะขายแข่งขันได

4. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดปราศจากตำหนิ (Zero Defects)

5. เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง (High Productivity)