เฉลยข้อ 4

 

i. ความเคยชิน นิสัย

ii. ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา

iii. ความเชื่อ

iv. การส่งเสริมการขาย

v. สภาวะทางเศรษฐกิจ