เฉลยข้อ 1

 

คุณภาพ หมายถึงสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่อยากได้ สิ่งที่พอใจ

เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข

อาจมีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ได้

ซึ่งรวมกันเป็นปัจจัยคุณภาพ

 

 

ปัจจัยคุณภาพ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ผู้บริโภคต้องการและยอมรับ

อาจมีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ได้