เฉลยข้อ 2

 

(1) การใช้ความร้อนสูง

เช่นอาหารกระป๋องที่ใช้ความร้อนสูงในการฆ่าเชื้อ

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

 

 

(2) การใช้ความเย็น

เช่นอาหารทะเลแช่แข็ง

เป็นการใช้ความเย็นเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย์ซึ่งจะ เป็นสาเหตุของการเกิดการเน่าเสีย

 

(3) การทำแห้ง เช่นกล้วยตาก

เป็นการทำให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะ

กับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

 

(4) การใช้สารเคมี เช่น มันเชื่อม

เป็นการใช้สารบางอย่างเพื่อยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์

โดยสารที่ใช้นั้นต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค