เฉลยข้อ 2

 

 


เนื่องจากวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมเกษตรมาจากการเกษตร
ดังนั้นการเกษตรจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมเกษตร
อีกทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมเกษตรยังขึ้นอยู่กับ
คุณภาพวัตถุดิบที่มาจากการเกษตรด้วย