เฉลยข้อ 1

 

- ลม ฟ้า อากาศ - ดินและปุ๋ย

- แหล่งน้ำ การจัดการน้ำ การชลประทาน

- พันธุ์

- ระบบการปลูกพืชการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช

- การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว