เฉลยข้อ 1

 

 

วัตถุดิบของอุตสาหกรรมเกษตรมี 2 ประเภท ได้แก่

(1) วัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบหลักได้จากทั้งธรรมชาติและจากเกษตรกรรม ซึ่งวัตถุดิบหลักนั้นเป็นสิ่งชีวภาพ เปลี่ยนแปลง เสื่อมเสียได้ มีเฉพาะฤดูกาล คุณภาพ ปริมาณไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

 

 

 

(2) วัตถุดิบประกอบ

วัตถุดิบประกอบเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการผลิต

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ