ans. เฉลยข้อ 1

 

 

(1) วัตถุดิบ

วัตถุดิบสำคัญเนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์

จะแปรผันตรงกับคุณภาพของวัตถุดิบ

อีกทั้งราคาของผลิตภัณฑ์ขึ้นกับราคาวัตถุดิบที่ใช้

และการใช้วัตถุดิบต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ

ที่มีอยู่แล้ว คุณภาพวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ

ความสามารถในการผลิต และการเพิ่มปริมาณผลผลิต

 

 

(2) ตลาด

ตลาดเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญ

เพราะการที่อุตสาหกรรมจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น

จำเป็นต้องมีตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด

และต้องสามารถครองตลาดไว้ให้ได้มากที่สุด

โดยสร้างความนิยมในผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับ ของผู้บริโภค

 

 

 

(3) เงินทุน เงินทุนมี 2 ประเภท

คือ งบลงทุนซึ่งเป็นเงินที่ใช้ในการจัดหาสถานที่

ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์

อีกประเภท คือ งบดำเนินงาน

เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงาน

เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง

 

 

 

(4) กำลังคน

กำลังคนที่ใช้ในการดำเนินงานมี 2 แบบ คือ

ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานหรือแรงงาน

 

 

 

(5) การจัดการ

ฝ่ายการจัดการหรือฝ่ายบริหารต้องควบคุมการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ ต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

ข้อขัดข้องต่างๆ เพราะอุตสาหกรรมจะดำเนินอยู่ได้

ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการผลิต

คือต้องผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ปริมาณคุณภาพ

ตามระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

(6) เครื่องจักรอุปกรณ์

ซึ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพเครื่องจักรและประเภทอุตสาหกรรม