เฉลยข้อ 5    answer key

 

 

1. อุตสาหกรรมเกษตรช่วยให้มนุษย์

สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตผลเกษตร

ทั้งที่ได้มาจากการเกษตรและจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

โดยมีการสูญเปล่าน้อยน้อยที่สุด

 

 

2. อุตสาหกรรมเกษตรทำให้อุตสาหกรรมอื่น

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องครบวงจร เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์เกษตร

ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และอื่นๆ

และยังเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร

ในเรื่องการแปรรูปผลิตผลเกษตร และผลิตผลพลอยได้ต่างๆ

ถ้าดำเนินธุรกิจการเกษตรให้ครบวงจรแล้ว

จะทำให้มีการใช้ผลผลิต

และปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

สามารถเพิ่มมูลค่าและปริมาณผลผลิต

ช่วยสร้างงานแก่ประชากรได้อย่างมากมาย

 

 

 

3. อุตสาหกรรมเกษตรช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ

ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์

 

 

 

4. อุตสาหกรรมเกษตรช่วยให้การพัฒนาการเกษตร

ของประเทศสำเร็จด้วยดี ด้วยการ ประสานงาน

กับแผนพัฒนาการเกษตร

ในด้านการใช้ประโยชน์จากผลิตผลการเกษตรที่เกิดขึ้น

ตามแผนพัฒนาการเกษตร หากไม่มีอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ

จะทำให้แผนพัฒนาการเกษตรที่วางไว้ไม่ครบวงจร

เกิดการสูญเปล่ามากมาย ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ

 

 

 

5. อุตสาหกรรมเกษตรทำให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

แก่ประเทศเกษตรกรรม เช่น ประเทศไทย

ความยากจนของเกษ๖รกรไทย พบว่ามีสาเหตุใหญ่ๆอยู่ 3 ประการ

คือ ปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิต ในภาคการเกษตร

ทำให้ผลผลิตต่อเนื้อที่ต่ำ

ประการที่ 2 คือ ปัญหาด้านการตลาด

และประการสุดท้ายก็คือ ปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล

ที่มีผลกระทบต่อปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตร

และต่อราคาผลิตผลเกษตรซึ่งอุตสาหกรรมเกษตร

สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด

จากปัญหาแรก คือ ปัญหาการคลาดแคลนปัจจัยในการผลิต

เช่น ที่ดิน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

ทางโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทำสัญญากับเกษตรกร

ให้เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้

ปัญหาที่ 2 เรื่องการตลาดนั้น

อุตสาหกรรมเกษตรสามารถแก้ปัญหาได้

โดยการรับผลิตผลการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบ

และปัญหาสุดท้ายที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล

ที่มีต่อปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตร

และต่อราคาของผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร

สามารถแก้ได้ในบางเรื่อง เช่น ปัญหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตวัตถุดิบได้ตรงความต้องการ

ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ

โรงงานจะจัดหาพันธุ์ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร

ส่วนในเรื่องราคาประกัน หรือ การรับซื้อผลิตผลเกษตร

เป็นวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ช่วยไม่ให้ผลิตผลล้นตลาด

และมีราคาต่ำอยู่แล้ว