เฉลยข้อ 4  

 

 

1. การผลิตหรือการจัดหาวัตถุดิบ

ซึ่งวัตถุดิบนั้นสามารถ ได้มาจาก  

ทั้งทางธรรมชาติและการเกษตรกรรม

วัตถุดิบที่ได้มาสามารถนำไปแปรรูปขั้นพื้นฐานได้

 

 

 

2. การแปรรูปแบบอุตสาหกรรมเกษตร คือ

การนำเอาวัตถุดิบมาดำเนินการแปรรูป

ด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ คุณภาพ

และราคาต้นทุนการผลิตตามต้องการ

และภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

3. การจัดจำหน่าย

ดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาดอันได้แก่

- Product กำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

- Price กำหนดกลยุทธ์ด้านราคาของผลิตภัณฑ์

- Place กำหนดกลยุทธ์ด้านสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- Promotion กำหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริม

การขายผลิตภัณฑ์