Answer Key   เฉลยข้อ 2

 

 

 

การดำเนินธุรกิจการเกษตร เพื่อให้เกิดผลิตผล

ทั้งจากการเกษตรและจากการจัดหาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

สำหรับการแปรรูปโดยเครื่องจักรกล ด้วยระบบอุตสาหกรรม

ให้ได้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้

และของเหลือ โดยให้มีการสูญเปล่าน้อยที่สุด

รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นด้วย