ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ให้ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการสรุปเนื้อหารายวิชา จำนวน 78 รายวิชา จาก 13 คณะ ขณะนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติเงินแล้ว