กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ®
50 ถนนพหลโยธิน ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-8167-8 สายใน 4901-10, โทรสาร 0-2942-8168