การขอใช้บริการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดในเวลาราชการได้ที่

หน่วยปฏิบัติการกลางพัฒนาสื่อการศึกษา

ห้อง 105 (KU. Cyber L@b) อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ชั้นล่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8338-9, 0-2942-8200 ต่อ 1435
โทรสาร : 0-2942-8339
http://cyberlab.lh1.ku.ac.th

กองบริการการศึกษา
ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8167-8 ต่อ 4904
โทรสาร : 0-2942-8167-8
http:/eduserv.ku.ac.th

 
บริการผลิตสื่อการศึกษา
บริการออกแบบงานนำเสนอ และให้คำปรึกษาด้านการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ และนิสิต more
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
บริการห้องสำหรับจัดอบรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ สำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป more
บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณาจารย์ more
บริการออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์
บริการออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A2-A0 สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป more

 

 

Home | Downloads | Webboard | Links | Contact Admin  
You are visitor no. Copyright © 2005 KU. Cyber Lab: Last Updated 12-Aug-2007