คณะกรรมการพัฒนาสื่อการศึกษา

  ที่ปรึกษา :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รศ.ดร.พนิต เข็มทอง)
E-mail : fedupnk@ku.ac.th
  ที่ปรึกษา :
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รศ.ยืน ภู่วรวรรณ)
โทร : 0 2942 8189 ต่อ 4504
E-mail : vpit@ku.ac.th
  ประธานกรรมการ :
ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย
โทร : 0 2942 8200 ต่อ 127
สายใน : 1498
E-mail : fsciwcy@ku.ac.th
  รองประธานกรรมการ :
ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
โทร : 0 2942 8200 ต่อ 1417
สายใน : 1031
E-mail : pw@cpe.ku.ac.th
  กรรมการ :
รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย
E-mail : agrsdi@ku.ac.th
  กรรมการ :
รศ.นสพ..วิราช นิมิตรสันติวงศ์
โทร : 0 2579 0058 - 9
สายใน : 6415
E-mail : fvetwin@ku.ac.th
  กรรมการ :
ผศ.จงกล แก่นเพิ่ม
โทร : 0 2579 7142
สายใน : 1843
E-mail : fedujkk@ku.ac.th
  กรรมการ :
อ.ไพโรจน์ สังข์เดช
โทร : 0 2942 8200 ต่อ 114
สายใน : 1336
E-mail : eatpus@ku.ac.th
  กรรมการ :
อ.พบสิทธิ์ กมลเวชช
โทร : 0 2942 8200 ต่อ 107
สายใน : 1428
E-mail : pobsit.k@ku.ac.th
  กรรมการ :
อ.อรนันท์ กลันทปุระ
โทร : 0 2942 8200 ต่อ 415
สายใน : 1526
E-mail : fsocong@ku.ac.th
  กรรมการ :
นายนริศ เต็งชัยศรี
โทร : 0 2942 8200 ต่อ 2212, 3456 (กพส.)
สายใน : 1061
E-mail : ajnaris@yahoo.com
  กรรมการ :
ผศ.กาญจน์เขจร ชูชีพ
โทร : 0 2579 0174, 0 2942 8372
สายใน :1399 ต่อ 15
E-mail : fforkjc@ku.ac.th
  กรรมการ :
นายวัฒนชัย ทองธีรภาพ
สายใน :
E-mail :
  กรรมการ :
ดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค
โทร : 0 2942-8555
สายใน : 1421
E-mail : fengths@ku.ac.th
  กรรมการ :
นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย์
โทร : 0 2942 8167-8
สายใน : 4910
E-maill : fengnnp@ku.ac.th
  กรรมการ :
นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
โทร : 0 3435 1395
สายใน : 3259
E-maill : psdvit@ku.ac.th
  กรรมการและเลขานุการ :
นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค์
โทร : 0 2942 8167-8
สายใน : 4904
โทรสาร : 0 2942 8167-8
E-mail : libjss@ku.ac.th
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ :
นายพลวัฒน์ ตันหัน
โทร : 0 2942 8167-8
สายใน : 4904
โทรสาร : 0 2942 8167-8
E-mail :psdpwt@ku.ac.th
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ :
นางสาวศิริลักษณ์ ศิริวรรณ
โทร : 0 2942 8338-9, 0 2942 8000-45
สายใน : 1435
โทรสาร : 0-2942-8167-8
E-mail : psdsls@ku.ac.th
 

 

      บุคลากรงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน