(เช้า) 88
(บ่าย) 70
(เช้า) 100
(บ่าย) 100

จำนวนผู้เช้าร่วมงาน  88  คน    
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
หลักสูตร
1
  นาง ธันวพร    เสรีชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)
2
  นาง สุรีย์รัตน์    บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3
  นาง วิภาวรรณ    อยู่เย็น คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
4
  นางสาว เมธาวี    ยุทธพงษ์ธาดา คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)
5
  นางสาว รุจิรา    เส้งเนตร คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)
6
  นางสาว พัชราพรรณ    กะตากูล คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)
7
  นาย โกวิทย์    พิมพวง คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
8
  นาย สมาน    แก้วเรือง คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
9
  นาย ประเทือง    ทินรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
10
  นาย สุรสิทธิ์    ไทยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
11
  นาย สมเกียรติ    รักษ์มณี คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
12
  นาง เปรมฤดี     เพ็ชรกูล คณะสังคมศาสตร์   
13
  นางสาว วริศรา อิ่มพิทักษ์    อิ่มพิทักษ์ คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
14
  ผศ. ณัฏฐ์ชุดา     วิจิตรจามรี คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
15
  ผศ. ภาคม    บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
16
  นาย รภัส    ศิลป์ศรีกุล คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
17
  ดร. พิมณฑน์พัทธ์    รอดทุกข์ คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
18
  นาย นพดล    ประเสริฐสินเจริญ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
19
  นางสาว รินทร์ลภัส    นิธิวัฒน์ชยากร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   
20
  นาย จตุวิทย์    แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
21
  ดร. อภิชญา    ลีลาวณิชกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
22
  รศ ปรารถนา    ปรารถนาดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
23
  นาย ภาณุภัค    โมกขศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
24
  นาย พลวัฒน์    เลิศกุลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
25
  นางสาว อุษา    วงศ์สอนธรรม คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
26
  ดร. สุนีย์รัตน์    วุฒิจินดานนท์ คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
27
  นาง รัก    ชุณหกาญจน์ คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
28
  นาย คเชนทร์    ตัญศิริ คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
29
  ดร. นัทธ์ชนัน     นาถประทาน คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
30
  นาง ยุพกา    ฟูกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
31
  นาง วราลี    จันทโร คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
32
  ดร. กิติพงษ์    รัตนาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
33
  นาง รสดา    เวษฎาพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
34
  นาง อรุณี    ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
35
  นาย ธนัท    อ้วนอ่อน คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ำตาล 
36
  นาย ธีรัตม์    แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์   er
37
  นาย มนตรี    ตั้งพิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์   er
38
  ผศ. วลี    เฑียรบุญเลิศรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
39
  รศ ดร.ภัทรกิตติ์    เนตินิยม คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ 
40
  นางสาว ปวริศา    ธีระนังสุ คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ 
41
  นาย สุพจน์    ยุคลธรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
42
  นาย ขวัญชัย    กาแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
43
  นางสาว เพกา    เสนาะเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
44
  ดร. สืบสกุล    คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 
45
  นาย จิรโรจน์    บูรณะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 
46
  นาย ณรงค์ฤทธิ์    ว่องไว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
47
  ดร. เยาวลักษณ์    มั่นธรรม คณะประมง   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
48
  ดร. กุลภา    กุลดิลก คณะเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
49
  ดร. ณัฐพล    พจนาประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
50
  รศ รุ่งนภา    พงศ์สวัสดิ์มานิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
51
  นางสาว ชญาดา    ภัทราคม คณะเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
52
  นางสาว รสกร    มีชูเวท คณะเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
53
  นาย ณรงค์ฤทธิ์    แก้วบรรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
54
  นาง ธัญญารัตน์    จิญกาญจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
55
  รศ เวชพงศ์     ชุติชูเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
56
  นาย สรณัฏฐ์    ศิริสวย คณะประมง   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
57
  นาง บุษบง    ศรีพิพัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
58
  นางสาว ณิชานันท์    เกโส คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 
59
  นางสาว อนงกรณ์    พูลกลับ คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 
60
  นาย ชัยรัตน์    วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
61
  นาง กนิษฐา     ชิตช่าง คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
62
  นางสาว จารีพร    ดอกพิกุล คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
63
  นางสาว กัญญาภัค     บุญจันทร์ คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
64
  นางสาว พิมพรรณ    ทิพยภิบาล คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
65
  นาย ศรัญญู    เทพสงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
66
  นาง ศุภกาญจน์    พงศ์ยี่หล้า คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
67
  นางสาว สันทนา    ประเสริฐวัฒนากร คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
68
  นางสาว จีรวรรณ    มณีโรจน์ คณะประมง   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
69
  ผศ. ปัทมา    ระตะนะอาพร คณะประมง   er
70
  นาย ศิริชัย    วงษ์นาคเพ็ชร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 
71
  นางสาว อิสริยา    วฺุฒิสินธุ์ คณะประมง   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
72
  นางสาว ธนาทิพย์    สุวรรณโสภี คณะเกษตร   er
73
  ผศ. อัครนันท์    ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
74
  ผศ. อังคณา    ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์   
75
  นางสาว วรัทยา    ธรรมกิตติภพ คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา 
76
  นางสาว พาขวัญ    พุ่มสาหร่าย คณะศึกษาศาสตร์   er
77
  ดร. ณัฎฐา    เสนีวาส คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
78
  ดร. พิมสิรี    สุวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน 
79
  รศ อภิญญา    หิรัญวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
80
  ผศ. อำไพ    ทองธีรภา คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
81
  ผศ. วรรณา    มาลาพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
82
  นางสาว สุกัญญา    ยิ้มงาม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
83
  ดร. นายพรเทพ    ราชรุจิทอง คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
84
  ผศ. กรรณิการ์    ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
85
  นาย นพพล    เลิศวัฒนาสกุล คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
86
  นาย ณรงค์    วงศ์กันทรากร คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
87
  นาย วรสิทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
88
  รศ นวลวรรณ    สุนทรภิษัช คณะวิทยาศาสตร์